FlightAware Terminal Areas

Code Metro Area Airports Full Name
ZAU Chicago Chicago, IL
ZBW Boston Boston, MA
ZDC Washington Washington, D.C.
ZDT Detroit Detroit, MI
ZDV Denver Denver, CO
ZFW Dallas Dallas, TX
ZHU Houston Houston, TX
ZLA Los Angeles Los Angeles/Orange County, CA
ZLN London London, England, UK
ZLV Las Vegas Las Vegas, NV
ZMA Miami Miami, FL
ZMP Minneapolis Minneapolis, MN
ZNY New York New York, NY
ZOA San Francisco San Francisco/Bay Area, CA
ZPX Phoenix Phoenix, AZ
ZSD San Diego San Diego, CA
ZSE Seattle Seattle, WA
ZTY Tokyo Tokyo, Japan

Entrar

Não tem uma conta? Registre-se agora (gratuito) para funcionalidades personalizáveis, alertas de vôo e mais!